REGULAMIN

Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej

„SegregujeMy”

§ 1. Organizator i Partnerzy

 1. Organizatorem Akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814) z siedzibą w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem..
 1. Szczegółowe informacje o akcji dostępne są na stronie eco.crl.org.pl, a także na profilu Centrum Rozwoju Lokalnego na Facebooku (fb.com/centrum.rozwoju.lokalnego).

§ 2. Cele akcji

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej sposobów segregowania odpadów.
 2. Kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska.
 3. Wykorzystanie zabawy jako zajęcia sprzyjającego procesowi edukacji.

§ 3. Uczestnicy akcji

 1. Uczestnikami akcji mogą zostać wszystkie placówki przedszkolne oraz klasy 1-3 szkół podstawowych, na terenie Polski, które zgłoszą w odpowiednim terminie chęć udziału w akcji.
 2. Osoba zgłaszająca placówkę do wzięcia udziału w akcji oświadcza, że dyrekcja placówki została poinformowana o tym fakcie.
 3. Osoba zgłaszająca daną placówkę, przesyła formularz z liczbą uczestników (prosimy o nie przesyłanie oddzielnych zgłoszeń z każdej klasy/grupy przedszkolnej).

§ 4. Harmonogram akcji

 1. Termin realizacji akcji: 25.04.2019
 2. Uczestnicy wszystkich zgłoszonych placówek, otrzymują od opiekunów rysunek formatu A4 do pokolorowania wyłącznie kredkami. O godz. 10.00 wszyscy uczestnicy rozpoczynają działanie.
 3. Rysunek do kolorowania dostępny jest na stronie: eco.crl.org.pl. Przedstawiciele zgłoszonych placówek samodzielnie pobierają i drukują we własnym zakresie potrzebną ilość rysunków.
 4. Organizator zezwala placówkom na oznaczanie się we wpisach dotyczących akcji w mediach społecznościowych

§ 5. Zasady udziału w akcji

Wszystkie potrzebne dokumenty (regulamin. formularz zgłoszeniowy do akcji „#SegregujeMy”, rysunek do pokolorowania) dostępne są na stronie eco.crl.org.pl.

Akcja odbywać się jednego dnia we wszystkich zgłoszonych placówkach.

 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1).
 2. Rysunek do pokolorowania placówki drukują we własnym zakresie.
 3. Zachęca się. by dzieci pokolorowany obrazek zabrały do domu, pokazały rodzicom, a następnie umieściły w widocznym miejscu.
 4. Zachęca się do robienia zdjęć w trakcie kolorowania i zamieszczania ich pod hasztagiem #SegregujeMy na Facebooku. Placówki z najciekawszymi fotorelacjami zostaną nagrodzone pakietem kolorowanek edukacyjnych.

§ 6. Organizacja Akcji

 1. Placówka chcąca wziąć udział w akcji jest zobowiązana do wypełnienia formularza na stronie: eco.crl.org.pl.
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza jest różnoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zapisem RODO.
 3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1, powinny zostać złożone do dnia 24.04.2019 r. do godz. 23:45. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora po tym terminie nie będą przez niego rozpatrywane.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, a także godziny rozpoczęcia akcji.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do akcji oznacza akceptację regulaminu, zapisów RODO oraz wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z akcją.
 1. Placówki uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na publikację przez Organizatora zgromadzonych materiałów (zdjęcia, krótki film itp.). Materiał zostanie opublikowany in. na  stronach internetowych Organizatora akcji w celach promocyjnych całego działania.
 2. Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego logo placówkom, które przystąpiły do akcji poprzez publikację zebrany materiałów podczas trwania akcji na własnych stronach internetowych na potrzeby promocji całego działania dotyczącego ochrony środowiska wśród najmłodszych.

§ 8. Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
 2. Centrum Rozwoju Lokalnego tel. 32 494 13 19, mail. crl@crl.org.pl; NIP: 6492261145, REGON: 241300267; KRS: 0000 332 814
 3. Cele i podstawy przetwarzania
 4. Przetwarzamy Twoje dane (osoby zgłaszającej – imię, nazwisko, adres email, adres placówki, numer telefonu) w celu realizacji akcji ”#SegregujeMy” na podstawie Twojego zgłoszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

III Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Okres przechowywania danych
 4. Twoje dane osobowe wynikające z pracy przy akcji ”Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze” będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tym projektem;
 5. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Odbiorcy danych
 7. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
 8. Twoje dane będą opublikowane na stronach internetowych Organizatora akcji oraz na stronach internetowych, na których będą umieszczane informacje dot. akcji „Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze”.
 9. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału w akcji.